top of page

STATUT STOWARZYSZENIA

AKADEMII TAŃCA I GIMNASTYKI ELITE

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§1

1.  Stowarzyszenie nosi nazwę: AKADEMIA TAŃCA I GIMNASTYKI ELITE i w dalszych postanowieniach statutu zwana                          Stowarzyszeniem

2. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Jaworzno.

 

§2

1.  Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.

2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o                stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) oraz niniejszego statutu.

 

§3

1.  Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw zgodnie z obowiązującymi                      przepisami prawa.

3. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych federacji sportowych oraz innych organizacji                          realizujących podobne cele i działania.

4. Stowarzyszenie może posługiwać się emblematem wyróżniającym je od innych organizacji.

 

§ 4

1.  Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków. 

2. Bez uszczerbku dla postanowienia ust. 1, dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników          oraz powoływać oddziały.

3. Pracownikiem Stowarzyszenia może być także członek Stowarzyszenia oraz osoby nienależące do Stowarzyszenia.   4. Stowarzyszenie prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego na zasadach określonych stosowanymi          przepisami dotyczącymi działalności pożytku publicznego. Dochód z tej działalności przeznaczony jest wyłącznie do                    realizacji celów statutowych określonych w § 5, które są celami pożytku publicznego.

5. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach, jednak                  dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do                podziału pomiędzy jego członków. 

6. Decyzję o podjęciu/lub rezygnacji z działalności gospodarczej podejmuje Walne Zgromadzenie Członków zwykłą                            większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

 

 

Rozdział II 

Cele i środki działania

 

§5

1.  Celami Stowarzyszenia  są:

​   a) Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

    b) Prowadzenie działalności sportowo-kulturalnej mającej na celu propagowanie aktywnego wypoczynku wśród dzieci, m             młodzieży i dorosłych.

    c) Promowanie form kreatywnego spędzania czasu, aktywności ruchowej i działania na rzecz kształtowania szeroko pojętej           sprawności: fizycznej, intelektualnej, duchowej i emocjonalnej. 

    d) Upowszechnianie tańca i gimnastyki jako dyscyplin sportowych.

    e) Działania na rzecz zwiększania świadomości i promocji zdrowego trybu życia, propagowanie działań o charakterze                       sportowym i rekreacyjnym wśród osób w każdym wieku.

    f) Stwarzanie właściwych warunków do uprawiania sportu, w szczególności w zakresie tańca, gimnastyki i akrobatyki.

    g) Działania edukacyjne, szkoleniowe realizujące przygotowanie profesjonalnych instruktorów, trenerów, tancerzy,                           gimnastyków i innych specjalistów rekreacji, kultury i sportu w dziedzinie tańca, gimnastyki oraz akrobatyki.

    h) Popularyzacja wiedzy i podnoszenie umiejętności tancerzy oraz kształtowanie zdrowej rywalizacji.

    i) Wspieranie finansowe kształcenia i doskonalenia umiejętności oraz podnoszenia kwalifikacji kadry specjalistów                            pełniących obowiązki szkoleniowców i osób posiadających funkcje organizacyjne w stowarzyszeniu.

    j) Współpraca z innymi krajowymi i międzynarodowymi ośrodkami edukacyjnymi o podobnym charakterze.

    k) Działania na rzecz wyrabiania potrzeby nieustannego samodoskonalenia się na każdym etapie życia człowieka,                               podnoszenia samoświadomości - przyjmowania prawidłowych prozdrowotnych zachowań.

    l) Rozwijanie zainteresowań i wyrównywanie szans edukacyjnych u osób w każdym wieku.

    m) Działanie na rzecz zapobiegania marginalizacji osób zagrożonych wykluczeniem, propagowanie otwartości i tolerancji                społecznej.

    n) Promocja sportu, rekreacji i turystyki aktywnej oraz rywalizacji sportowej wg zasady fair play.

    o) Wspieranie i promocja talentów tanecznych i gimnastycznych oraz ich osiągnięć, w szczególności poprzez pomoc w                 zarządzaniu ich rozwojem i karierami.

    p) Propagowania czynnego uprawiania sportu jako sposobu na rozwój własnej osobowości oraz prowadzenie działalności               edukacyjnej w tym zakresie podczas organizowanych imprez i wyjazdów (dla dzieci młodzieży i dorosłych).

    q) Propagowanie wolontariatu

    r) Przeciwdziałanie patologiom społecznym.

§6

1.  Stowarzyszenie realizuje swoje cele w ramach nie odpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez:

    a) Prowadzenie zajęć i treningów tanecznych, gimnastycznych, akrobatycznych i fitness dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

    b) Organizowanie warsztatów, szkoleń oraz obozów tanecznych, gimnastycznych, akrobatycznych dla dzieci młodzieży i                 dorosłych.

    c) Organizację pokazów tanecznych, gimnastycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

    d) Stosowanie różnych form publikowania i upowszechniania wiedzy oraz praktyk dotyczących sportu, kultury oraz                           zdrowego trybu życia.

    e) Organizowanie regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów, festiwali, festynów, pokazów, spektakli i               happeningów. 

    f) Reprezentowanie miasta oraz regionu w pokazach, turniejach i zawodach sportowych o randze krajowej oraz                                  międzynarodowej.

    g) Organizowanie dodatkowych zajęć o charakterze sportowym, rekreacyjnym, edukacyjnym i kulturalnym przeznaczonych           dla osób w każdym wieku.

    h) Organizowanie rożnych form wypoczynku dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych realizujących sportowe, kulturalne i                     prozdrowotne cele stowarzyszenia.

    i) Organizowanie i wspieranie finansowe różnego rodzaju zgrupowań i obozów o charakterze sportowym, rekreacyjnym i                edukacyjnym pozwalających na indywidualny rozwój jednostki. 

    j) Organizowanie konwencji, kongresów, warsztatów, seminariów i innych imprez, sportowych, kulturalnych i integracyjnych        o randze krajowej oraz międzynarodowej.

    k) Organizowanie ośrodków edukacyjnych, a także różnego rodzaju szkoleń, kursów krajowych i międzynarodowych o                       charakterze sportowym i rekreacyjnym w dziedzinie tańca, gimnastyki i akrobatyki.

    l) Organizowanie i finansowanie rozwoju zawodowego własnej kadry.

    m) Współorganizowanie, a także współrealizacja czynności i procedur prospołecznych, edukacyjnych, sportowych,                           rekreacyjnych oraz kulturalnych z osobami i instytucjami realizującymi podobne cele działania. 

    n) Pozyskiwanie środków finansowych na edukację dla osób nie posiadających samodzielnych możliwości rozwijania                       własnych zainteresowań i kształcenia się w dziedzinie tańca, gimnastyki i akrobatyki. 

    o) Organizowanie charytatywnych imprez sportowych i rekreacyjnych w celu pozyskiwania środków finansowych dla osób:           chorych, w trudnych sytuacjach życiowych, poszkodowanych przez los i innych.

    p) Zbiórki pieniężne w ramach realizacji celów stowarzyszenia. 

    q) Prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów stowarzyszenia. 

    r) Organizowanie artystycznych sesji fotograficznych.

    s) Zatrudnianie trenerów i instruktorów o najwyższych kwalifikacjach.

    t) Działalność wydawniczą, w tym wydawanie albumów, broszur, folderów, biuletynów, nagrań.

    u) Transport rekreacyjny dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

    v) Prowadzenie własnej strony internetowej jako ośrodka informacji o działalności Stowarzyszenia.

    w) Pozyskiwanie środków finansowych na organizację imprez, zlotów, zawodów m. in. Wnioski do władz i urzędów.

    x) Podejmowanie działań promujących sportowców (zwłaszcza członków Stowarzyszenia), takich jak stworzenie im                          możliwości brania udziału w treningach, zawodach sportowych i imprezach na terenie Polski czy zagranicą.

    y) Realizacja własnych projektów zgodnych z celami Stowarzyszenia.

    z) Opiniowanie / wsparcie merytoryczne w zakresie projektów dotyczących budowy, przebudowy i modernizacji obiektów i          ośrodków sportowych, kulturalnych, w tym pozyskiwanie funduszy na przedmiotowe cele oraz zarządzanie /                                      administrowanie takimi obiektami i ośrodkami, a także ich wynajem odpłatny lub nie odpłatny.

    aa) Nadawanie wyróżnień, nagród oraz odznak.

    bb) Wypłacanie stypendiów na rzecz dzieci i młodzieży sportowo uzdolnionej.

Rozdział III 

Członkowie - prawa i obowiązki

 

§7

1.  Stowarzyszenie posiada członków:

    a) zwyczajnych,

    b) wspierających.

2. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

3. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

4. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Stowarzyszenia zgodnie z przepisami                            obowiązującymi obywateli polskich.

 

§ 8

1.  Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która złoży pisemną deklarację oraz jest osobą:

    a) pełnoletnią posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest pozbawiona praw publicznych

    b) małoletnią w wieku 16-18 lat posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych i nie jest pozbawiona praw                      publicznych.

    c) małoletnią poniżej 16 lat za zgodą opiekunów prawnych.

2. Kandydat do Stowarzyszenia staje się członkiem zwyczajnym po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały                      Zarządu Stowarzyszenia. O przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia Zarząd niezwłocznie powiadamia ustnie lub                  pisemnie zainteresowanego.

3. Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków, którego            uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna.

 

§ 9

1.  Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i osoba prawna deklarująca pomoc finansową,                  rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Składka członkowska w zadeklarowanej przez siebie                      wysokości nie może być niższa niż składka członka zwyczajnego.

2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

3. Do wymogów stawianych kandydatowi będącemu osobą fizyczną na członka wspierającego Stowarzyszenia stosuje się            odpowiednio kryteria, o których mowa w § 8 ust. 1.

 

§10

1. Członkowie zwyczajni pełnoletni mają prawo:

a) udziału w obradach Walnego Zgromadzenia Członków z głosem stanowiącym,

b) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do organów Stowarzyszenia,

c) korzystania z majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

d) udziału w zebraniach, wykładach, wyjazdach, turniejach, warsztatach, szkoleniach i imprezach organizowanych przez                 Stowarzyszenie,

e) zgłaszania zapytań, wniosków i postulatów co do działalności Stowarzyszenia.

2. Członkowie zwyczajni małoletni mają prawo:

a) udziału w obradach Walnego Zgromadzenia Członków, 

b) korzystania z majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

c) udziału w zebraniach, wykładach, wyjazdach, turniejach, warsztatach, szkoleniach i imprezach organizowanych przez                 Stowarzyszenie,

d) zgłaszania zapytań, wniosków i postulatów co do działalności Stowarzyszenia.

3. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a) udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

b) podejmowania decyzji w sprawach Stowarzyszenia zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków, 

c) przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa związanych z działalnością Stowarzyszenia oraz                             przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał organów Stowarzyszenia,

d) regularnego płacenia składek członkowskich, 

4. Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, nie mają prawa zgłaszania wniosków co      do działalności stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

5. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał          władz Stowarzyszenia. Członek wspierający opłaca dobrowolną składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie                    wysokości.

6. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki członkowskie w ciągu czternastu dni od daty otrzymania zawiadomienia o                 przyjęciu na członka Stowarzyszenia. 

 

§ 11

1.  Utrata członkostwa następuje na skutek:

a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Prezesa Zarządu, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych                     zobowiązań,

b) wykluczenia przez Zarząd z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia, notorycznego                 niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia, nieusprawiedliwionego niepłacenia składek za członkowskich przez 2                       miesiąca, w przypadku działania na szkodę Stowarzyszenia, braku przejawu aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia       przez pół roku.

c) utraty praw obywatelskich i pełnej zdolności do czynności prawnych,

d) śmierci członka 

e) utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

2. Utratę członkostwa w Stowarzyszeniu Zarząd stwierdza w uchwale.

3. Zarząd podejmuje uchwałę o wykluczeniu członka stowarzyszenia po zaistnieniu przesłanek o którym mowa w ust. 1 b w           sposób jednomyślny.

4. Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego                            Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

Rozdział IV 

Władze Stowarzyszenia

 

§ 12

1.  Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zgromadzenie Członków,

b) Zarząd,

c) Komisja Rewizyjna.

 

§ 13

1.  Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym                          bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.

2. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy                      członków uprawnionych do głosowania, w głosowaniu jawnym, chyba że statut stanowi inaczej.  

 

§ 14

1.  Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział: z głosem stanowiącym - pełnoletni członkowie zwyczajni, z głosem                    doradczym – pozostali członkowie zwyczajni, członkowie wspierający oraz zaproszeni goście.

3. Obradami Walnego Zgromadzenia Członków kieruje Prezes Zarządu lub wskazana przez niego osoba będąca członkiem            Zarządu.

4. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

 

§ 15

1.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad      Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego                  inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych                      Stowarzyszenia.

3. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

b) uchwalanie zmian statutu,

c) wybór i odwoływanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e) uchwalanie budżetu,

f) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

g) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

h) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, 

i) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, powołaniu likwidatorów i przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia,

j) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji, 

k) powoływanie i likwidacja oddziałów Stowarzyszenia,

l) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji    innych władz stowarzyszenia.

 

§16

1.  Zarząd kieruje całą działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

2. Zarząd składa się od 2 do 3 osób w tym prezesa oraz co najmniej jednego wiceprezesa. Prezesa i wiceprezesa lub                          wiceprezesów wybiera Zarząd spośród swoich członków.

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.

4. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu lub osoba przez niego wskazana z członków Zarządu.

5. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

6. Do kompetencji Zarządu należą:

a) realizacja celów Stowarzyszenia,

b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

c) reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz, 

d) prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia,

e) sporządzanie planów pracy i projektu budżetu,

f) sporządzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia oraz z wykonania budżetu Stowarzyszenia do przedłożenia                      Walnemu Zgromadzeniu Członków,

g) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia, w tym podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu     majątku Stowarzyszenia,

h) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

i) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,

j) przyjmowanie i wykluczanie członków,

k) prowadzenie dokumentacji członkowskiej,

l) określanie zakresu działalności odpłatnej pożytku publicznego,

m) uchwalania i zmiana Regulaminu Stowarzyszenia.

7. Zarząd może powoływać pełnomocników do określonych zadań oraz może:

a) tworzyć biura,

b) zatrudniać pracowników,

c) angażować osoby na podstawie umów cywilnoprawnych, stosownie do charakteru zawieranej umowy.

8. Uprawnionym do reprezentowania Stowarzyszenia jest każdy członek Zarządu, z zastrzeżeniem, iż przy zaciąganiu                      zobowiązań majątkowych, których wartość przekracza 10.000,00 (dziesięć tysięcy) złotych do składania oświadczeń woli          wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.

9. Utrata mandatu członka Zarządu następuje na skutek upływu kadencji, rezygnacji lub odwołania. Rezygnację członek                  Zarządu składa pisemnie Prezesowi Zarządu.

10. Do utraty mandatu członka Zarządu stosuje się odpowiednio przepisy §11 ust. 1 odpowiednio.

11. Utratę mandatu członka Zarządu stwierdza Walne Zgromadzenie Członków.

12. Członkowie Zarządu mają możliwość otrzymywania wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną                      funkcją. Decyzję w tym zakresie podejmuje Walne Zgromadzenie Członków zwykłą większością w obecności co najmniej          połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania. 

 

§ 17

1.  Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym przewodniczącego oraz członków. Do utraty mandatu członka Komisji                      Rewizyjnej stosuje się odpowiednio § 11 ust. 1.

3. Członkami Komisji nie mogą być członkowie Zarządu.

4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) kontrola działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności gospodarczo-finansowej pod względem     celowości, rzetelności i gospodarności oraz zgodności z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków,

b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,

c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków, 

d) składanie wniosków o udzielenie Zarządowi absolutorium,

e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

f) zawieranie umów o pracę z Członkiem Zarządu na warunkach wskazanych.

5. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może              nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można          powołać nie więcej niż połowę składu organu. 

Rozdział V 

Majątek i fundusze

 

§18

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

a) ze składek członkowskich,

b) darowizn, spadków, zapisów,

c) dotacji, subwencji, środków publicznych, grantów i ofiarności publicznej, w tym zbiórek publicznych,

d) dochodów z majątku Stowarzyszenia,

e) dochodów z działalności statutowej,

f) dochodów z własnej działalności,

g) dochodów z kapitału,

h) sponsoring,

i) inne źródła: kredyty, pożyczki, lokaty,

j) działalność odpłatna pożytku publicznego.

2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia oraz w gotówce w kasie                        Stowarzyszenia.

3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Cały osiągnięty przez Stowarzyszenie dochód będzie przeznaczany na jego cele statutowe, tj. na cele działalności pożytku        publicznego.

Rozdział VI 

Postanowienia końcowe

 

§19

1.  Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków      kwalifikowaną większością głosów (dwóch trzecich), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz            przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

bottom of page