top of page

Dane kontaktowe

LOKALIZACJA

Akademia Tańca Elite

ul. Świętej Barbary 1 a, 43-600 Jaworzno

adres korespondencyjny:

ul. Sowińskiego 8/II/11

41-940 Piekary Śląskie

ADRES MAILOWY

KONTAKT TELEFONICZNY

+ 48 798 135 483

NUMERY KONT BANKOWYCH

ELITE Przemysław Klimaj  (obozy)  -  26 1050 1214 1000 0092 0092 2418

Akademia Tańca ELITE Martyna Klimaj - zajęcia taneczne (modern jazz, balet/taniec klasyczny, grupy turniejowe-elite team, elitę mini stare) - 64 1050 1214 1000 0092 6129 6959

Akademia Tańca i Gimnastyki ELITE s.c. Martyna Klimaj i Alina Dulęba - zajęcia gimnastyczne, akrobatyczne, taneczne (akademia malucha, hip hop, break dance, akrobatyka, gimnastyka artystyczna, gimnastyka, taniec współczesny, high heels)

47 1050 1214 1000 0092 6208 3935

NAPISZ DO NAS

Dziękujemy za przesłanie!

CERTYFIKATY

Regulamin Sezonu 2022/2023

I POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Akademia  prowadzi zajęcia w sezonie 2022/2023, od 5 września 2022 do czerwca 2023 roku. Decyzja o przynależności do Akademii Tańca Elite jest równoznaczna z zaakceptowaniem i zobowiązaniem się do przestrzegania poniższego regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich za przestrzeganie regulaminu odpowiadają ich prawni opiekunowie.

 2. Regulamin dostępny jest na stronie www.elitetaniec.pl oraz w recepcji Akademii Tańca Elite.

 3. Uczestnikiem zajęć może być osoba, która nie ma przeciw wskazań zdrowotnych, wykupiła karnet lub podpisała umowę.

 4. W czasie zajęć ćwiczący ściśle wykonuje polecenia prowadzącego. Opuszczenie sali możliwe jest tylko po uprzednim zgłoszeniu instruktorowi.

 5. Wszelkie kontuzje i problemy zdrowotne muszą być natychmiastowo zgłaszane prowadzącemu zajęcia.

 6. Uczestnik znajduje się pod opieką trenera tylko podczas zajęć. Opiekun prawny uczestnika zobowiązany jest do punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka z zajęć.

 7. Za rzeczy pozostawione w szatni, Akademia Tańca Elite nie ponosi odpowiedzialności.

 8. Na sali obowiązuje zakaz korzystania z telefonów oraz nagrywania i robienia zdjęć bez zgody trenera.

 9. Na sali obowiązuje zmienne obuwie z białą podeszwą.

 10. Akademia Tańca Elite nie gwarantuje ubezpieczenia uczestnikom zajęć.

 11. Rodzice / Opiekunowie prawni mają zakaz przebywania na sali ćwiczeń w trakcie trwania zajęć.

 12. Wszystkie choreografie są własnością Akademii Tańca Elite, ich powielanie bez zgody trenera jest zabronione.

 13. Członkowie zespołów reprezentujących zobowiązani są do zachowania tajemnicy w zakresie nowej choreografii, kostiumów oraz muzyki do układów konkursowych.

 14. Uczestnik zajęć Akademii Tańca Elite wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji.

 15. Akademia Tańca Elite zapewnia odpowiednią do zajęć salę i sprzęt oraz dyplomowaną, wyszkoloną kadrę trenerską z doświadczeniem pedagogicznym.

 16. Wszyscy uczestnicy zajęć zobowiązani są do wzajemnego poszanowania się.

 17. Niezastosowanie się do postanowień regulaminu może spowodować wykreślenie z listy członków.

 

 

II POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE: 

 1. O przynależności do grupy decyduje właściciel Akademii Tańca Elite wraz z kadrą trenerską.

 2. Tancerze Akademii Tańca Elite nie mogą być uczestnikami innych zespołów / grup tanecznych nie należących do Akademii Tańca Elite. Nie mogą brać udziału w konkursach / zawodach tanecznych reprezentujących inne szkoły, kluby oraz placówki. Każdy ewentualny występ wymaga zgody właściciela Akademii Tańca Elite.

 3. Każdy Członek zespołu zobowiązany jest do systematycznej obecności na zajęciach.

 4. Tancerze Elite, mają możliwość brania udziału w konkursach, występach oraz podczas gali tanecznej - zakończenia sezonu Elite.

 5. Tancerze wytypowani do udziału w pokazie lub konkursie tanecznym, zobowiązani są do stawienia się w wyznaczonym miejscu i czasie oraz wzięcia w nim udziału. W przypadku niemożliwości stawienia się należy poinformować na miesiąc przed pokazem / konkursem. Wyjątkiem są nagła choroba lub inne uzasadnione wydarzenia.

 6. Decyzja o składzie tancerzy na dany konkurs lub pokaz taneczny należy do trenera grupy, jest ostateczna i niepodważalna.

 7. Wszystkie informacje o zmianach, konkursach, pokazach i wydarzeniach rozsyłane są drogą mailową (ewentualnie telefonicznie) - na adres podany w umowie / deklaracji.

 8. W przypadku nie obecności instruktora prowadzącego, Akademia Tańca Elite zapewni zastępstwo lub w przypadku odwołania treningu zapewni odrobienie zajęć w innym ustalonym terminie.

 9. Tancerze zobowiązani są do zgłaszania dłuższych nieobecności, np. komunia święta, zielona szkoła czy dłuższa choroba, w celu zaplanowania konkursów / pokazów tanecznych.

 10. Podczas zajęć obowiązuje strój sportowy / taneczny, dostosowany do danej techniki:

 • taniec klasyczny - kok, body, baletki, rajstopy, spódniczka, najlepiej w kolorach: czarny, biały, różowy;

 • modern jazz w grupach zawodniczych Elite Team - wygodne ubrania sportowe najlepiej, w kolorach: czarny, biały, szary, różowy + spięte włosy;

 • akrobatyka / gimnastyka artystyczna  - obcisłe ubrania, zakrywające intymne części ciała (dłuższe spodenki, zamiast ledwo zakrywających pupę), najlepiej kolorach: czarny, biały, szary, różowy oraz spięte włosy;

 • w pozostałych technikach  obowiązuje wygodny strój sportowy / taneczny.

11. W przypadku wprowadzenia stanu wyjątkowego w kraju (np. pandemii), opłacone karnety i umowy przechodzą na miesiąc kolejny, w którym wrócimy.

 

III NIEOBECNOŚCI:

 1. Niewykorzystane zajęcia nie przechodzą na następny miesiąc.

 2. Istnieje możliwość odrobienia pojedynczej nieobecności w tym samym miesiącu na innych lekcjach, po wcześniejszym zgłoszeniu i umówieniu się na konkretne zajęcia. Pod warunkiem, że są jeszcze  wolne miejsca. (Nie dotyczy grup turniejowych Elite Team).

 3. Uczestnicy Elite Team - zobowiązani są do zgłaszania wszelkich nieobecności oraz spóźnień przez rodzica / opiekuna.

IV PROMOCJE:

 1. Promocje:

 • Zniżka rodzinna 20% dla drugiej i kolejnej osoby (dotyczy najbliższej rodziny);

 • Zniżka 50% w miesiącu ferii zimowych województwa śląskiego STYCZEŃ 2022 (dotyczy umów).

V FUNDUSZ STARTOWY:

 1. Fundusz startowy - dotyczy każdego z uczestników, który został wytypowany przez instruktora oraz zgłasza chęć udziału w zawodach. Zobowiązany jest do pokrycia:

 • opłaty startowej – osobnej na każdy turniej (o składkach szczegółowo poinformujemy w trakcie sezonu);

 • zakupienia stroju pokazowego;

 • opłaty transportowej (dojazd do miejsca wydarzenia);

 • jednorazowa opłata opiekuńcza 50 zł/ osoba, płatna przed pierwszym startem.

   2.  Wszystkie opłaty związane z zawodami, mogą być opłacane tylko na konto składkowe. W tym przypadku akademia pełni funkcję skarbnika.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w tym dokumencie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych  Osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883).

Regulamin
Klauzula informacyjna RODO

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (RODO) W AKADEMII TAŃCA ELITE

 

Zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. RODO, na podstawie art. 13 ust. 1-3 informujemy, że:

 

Administratorem Pana/Pani/małoletniego danych osobowych jest:

Akademia Tańca ELITE Martyna Klimaj z siedzibą w Jaworznie (43-600) przy ulicy Świętej Barbary 1A, NIP: 6321964710,

Akademia Tańca i Gimnastyki ELITE s. c. Martyna Klimaj i Alina Dulęba z siedzibą w Jaworznie

(43-600) przy ulicy Świętej Barbary 1A, NIP: 6322021689,

ELITE Przemysław Klimaj z siedzibą w Piekarach Śląskich (41-940) przy ulicy Sowińskiego 8/2/11, NIP: 4980227759,

w treści klauzuli zwanym ELITE.

 

Z administratorem można się skontaktować pod podanym adresem siedziby lub w sposób podany na stronie www.elitetaniec.pl 

 


KATEGORIA, CELE I ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH:

W celu realizacji wymogów ustawowych, Administrator dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

 

Przetwarzanie danych, zgodnych z art. 6 RODO, jest niezbędne ELITE do celu:

- wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

- podejmowanie czynności niezbędnych do zawarcia umowy,

- wykonania umowy, której stroną jest osoba której dane dotyczą, a także dane małoletniego, w którego imieniu działa przedstawiciel prawny (rodzic, opiekun, kurator),

- rachunkowym, na postawie przepisów o rachunkowości, przez 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje lub postępowanie związane z zawartą umową zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione,

- oceny satysfakcji z ELITE – na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, przez okres obowiązywania umowy. Prawnie uzasadnionym interesem jest kontrola przebiegu i podnoszenia standardów realizowanych usług na podstawie zebranych przez ELITE,

- archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów

- niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów ELITE, w tym prowadzenia działań marketingowych i kampanii reklamowych, między innymi Przetwarzamy adres email, numery telefonów, w celu udzielenia informacji o wydarzeniach, płatnościach i zamówieniach, które organizuje ELITE lub bierze w nich udział.

- bezpośredniego  poinformowania przedstawiciela prawnego małoletniego, o zdarzeniu, w którym uczestniczył małoletni, np. kontuzja podczas zajęć, odwołaniu zajęć, przełożeniu zajęć,

 

Dane osobowe Pana/Pani/małoletniego dziecka są pozyskane w procesie wykonywania czynności związanych z wykonaniem umowy podczas rejestracji i/lub oddanie przez przedstawiciela prawnego uzupełnionej deklaracji uczestnictwa małoletniego dziecka, w organizowanych przez ELITE zajęciach, a także przez uczestnictwo ELITE w zajęciach, zawodach, konkursach organizowanych przez inne jednostki organizacyjne.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy/karnetu oraz po zakończeniu trwania umowy/karnetu w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, do cofnięcia zgody przez stronę umowy.

 

Po cofnięciu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe nie będą więcej przetwarzane w celu w którym zostały przekazane, przez czas odpowiadający okresowi przedawnieniu roszczeń, jakie może podnosić Administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora danych.
 

KATEGORIE PODMIOTÓW, KTÓRYM MOŻE ZOSTAĆ UDOSTĘPNIONE, POWIERZONE PRZETWARZANIE DANYCH:

W przypadku uczestnictwa w konkurencjach tanecznych organizowanych przez osoby trzecie, dane osobowe zostaną powierzone do przetwarzania danych , dla zrealizowania celu konkurencji.

Dane mogą być też udostępnione organom administracji publicznej w przypadkach prawnie uzasadnionych. 

 


PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANCE DOTYCZĄ:

Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo do cofnięcia zgody

na przetwarzanie danych osobowych.

Równocześnie informujemy, że od dnia 25 maja 2018 obowiązuje zmieniony regulamin i polityka prywatności  dostosowana do przepisów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Rodo
Harmongram
Harmonogram Sezonu 2022/2023
Harmonogram sezon 2022_2023.jpg

* O pozostałych wydarzeniach oraz zmianach, będziemy informować na bieżąco.

bottom of page