top of page

REGULAMIN  

AKADEMII TAŃCA I GIMNASTYKI ELITE

Spis treści:

1)    Postanowienia ogólne.

2)    Rodzaje, zakres i warunki techniczne świadczonych usług.

3)    Zapisanie się do Akademii, składki i opłaty.

4)    Zasady ogólne prowadzenia zajęć przez Akademię.

5)    Postanowienia dodatkowe dotyczące Open Class (grup otwartych).

6)    Postanowienia dodatkowe dotyczące Elite Team (grup reprezentacyjnych).

7)    Postanowienia dodatkowe dotyczące zajęć indywidualnych.

8)    Postanowienia dodatkowe dotyczące treningów solo, duetów i mini formacji.

9)    Zasady obowiązujące w trakcie trwania zajęć.

10) Prawa i obowiązki Uczestników / Opiekunów.

11) Zgłaszanie i rozpatrywanie reklamacji.

12) Ochrona danych osobowych.

 

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1) Stowarzyszenie „Akademia Tańca i Gimnastyki ELITE” jest właścicielem strony www.elitetaniec.pl i podmiotem                               świadczącym usługi za jej pośrednictwem z siedzibą przy Grunwaldzkiej 59, 43-600 Jaworzno (Galeria Galena, lokal 257),         NIP: 6342914976, REGON: 368870470, KRS: 0000699797 – zwane w niniejszym Regulaminie Akademią.

2) Niniejszy regulamin zawiera:

a) warunki świadczenia usług elektronicznych za pośrednictwem strony internetowej: https://www.elitetaniec.pl (zwanej                dalej „Stroną”);

b) warunki działalności statutowej Akademii z zakresu prowadzenia zajęć tanecznych, gimnastycznych i akrobatycznych na            rzecz Członków Akademii.

3) Kontakt z Akademią jest możliwy:

a) telefonicznie: (+48) 798 135 483;

b) mailowo: akademiatanca.elite@gmail.com.

4) Regulamin obowiązuje od dnia 01.08.2024 roku.

5) Akademia zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

​6) Akademia działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia oraz uchwał organów Stowarzyszenia, z którymi można zapoznać           się tutaj: https://www.elitetaniec.pl/dokumenty.

§2 RODZAJE, ZAKRES I WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZONYCH USŁUG:

1) Strona zawiera podstawowe informacje o prowadzonej przez Akademię działalności. Akademia zajmuje się odpłatną i                 nieodpłatną działalnością pożytku publicznego m.in. w zakresie nauki tańca, gimnastyki i akrobatyki, na rzecz dzieci,                   młodzieży i dorosłych.

2) Za pośrednictwem Strony Akademia świadczy usługi płatne i bezpłatne:

a) założenie konta w portalu ActiveNow – regulamin portalu dostępny jest pod                                                                                                   

     adresem: https://activenow.io/download/regulamin_activenow/ ;

b) wykupienie zajęć – za pośrednictwem portalu ActiveNow;

c) zapis na newsletter Akademii.

3) Usługi płatne są oznaczone w taki sposób, aby nie było wątpliwości, że skorzystanie z nich wiąże się z obowiązkiem                     zapłaty.

4) W celu skorzystania ze Strony Akademii oraz z usług, które oferuje powinieneś posiadać:

a) urządzenie (komputer, smartphone, tablet) z połączeniem internetowym;

b) przeglądarkę internetową;

c) adres poczty e-mail, w celu dokonania rejestracji konta w portalu ActiveNow i zapisania się na newsletter.

5) Na Stronie obowiązuje zakaz publikacji treści o charakterze bezprawnym.

 

§3 ZAPISANIE SIĘ DO AKADEMII, SKŁADKI I OPŁATY:

 

1) Uczestnikiem Akademii można zostać po złożeniu Deklaracji Członkowskiej (Podstawowej, Zobowiązującej lub                               Rodzinnej). W formie dokumentowej – przesłanej skanem na adres e-mail: akademiatanca.elite@gmail.com, utworzeniu konta na portalu ActiveNow oraz wpłaceniu należnych składek oraz opłat.

2) Akademia umożliwia wybór członkostwa:

 • Członkostwo Podstawowe – składki członkowskie opłacane co miesiąc, bez zobowiązania na cały sezon.

 • Członkostwo Zobowiązujące – składki członkowskie opłacone co miesiąc, zobowiązuje do opłacania składek przez cały sezon (od 2.09.2024 do 26.06.2025). 

3) Uczestnik zobowiązany jest pobrać Deklaracje Członkowską ze strony Akademii www.elitetaniec.pl/dokumenty i po jej               uzupełnieniu oraz podpisaniu przesłać na adres e-mail: akademiatanca.elite@gmail.com lub dostarczyć do recepcji                     Akademii.

4) W imieniu Uczestników niepełnoletnich (nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych) deklarację składają            przedstawiciele ustawowi (np. rodzice - razem lub pojedynczo, opiekunowie) – zwani dalej „Opiekunami”.

5) Decyzje w zakresie przyjęcia Uczestnika w poczet Członków Wspierających Akademii podejmuje Zarząd.

6) Uczestnik zobowiązany jest do założenia konta na portalu ActiveNow. Uczestnik może to zrobić ze strony                                           Akademii: www.elitetaniec.pl/zapisy. W portalu Uczestnik ma dostęp do harmonogramu zajęć, może zgłaszać swoją                   nieobecność oraz otrzymuje informacje od Akademii dotyczące zajęć.

7) Dostęp do konta na portalu ActiveNow następuje po podaniu przez Uczestnika loginu oraz hasła. Hasło powinno być                     trzymane przez Uczestnika w poufności. Konto może zostać w każdym czasie usunięte na wniosek Uczestnika złożony w           Akademii. Akademia usuwa konto Uczestnika z portalu ActiveNow, który utracił status członka stowarzyszenia.

8) Składki i opłaty uiszcza się za pośrednictwem operatora płatności internetowych (tpay) bezpośrednio z konta Uczestnika          na portalu ActiveNow lub przelewem na numer konta bankowego: 48 1050 1214 1000 0090 8051 3303. W wyjątkowych                  sytuacjach gotówką w recepcji Akademii. Płatność dokonana jest z chwilą zaksięgowania się środków przez system                    operatora płatności.

9) Przystąpienie do Akademii wiąże się dla Uczestnika z obowiązkiem zapisu i uczęszczania na zajęcia, uiszczania składek            członkowskich oraz opłat zgodnie z postanowieniami Regulaminu, Statutu Stowarzyszenia oraz uchwałami Zarządu                    Akademii.

10) Istnieje możliwość zmiany Członkostwa Podstawowego na Zobowiązujące w trakcie trwania sezonu. Zmiany takiej można      dokonać w pierwszym semestrze, maksymalnie do końca stycznia 2025.

11) Istnieje możliwość zmiany zajęć / grupy w Członkostwie Zobowiązującym w trakcie trwania sezony, na składkę równą                 bądź wyższą od początkowej.

12) Członek może zrezygnować z zajęć i członkostwa w Akademii, po uprzednim złożeniu deklaracji rezygnacji najpóźniej                   ostatniego dnia miesiąca, w którym członek uczestniczył w zajęciach (nie dotyczy członkostwa zobowiązującego). W.                 przypadku braku rezygnacji jest zobowiązany do opłacania składki.

13) Istnieje dodatkowa Składka Członkowska / RODZINNA (-20% dla drugiej i kolejnej osoby z rodziny, dotyczy tylko najbliższej.       rodziny i najniższej składki).

14) Stowarzyszenie organizuje wydarzenia sezonowe i cykliczne, o których informacje będą pojawiać się na bieżąco:                           Półkolonia Zimowa, Warsztaty Zimowe, Letni Obóz, Półkolonia Letnia i inne.

15) Zarząd oraz Członkowie Zwyczajni, którzy są zaangażowani w prace organizacyjne przy Stowarzyszeniu są zwolnieni z                 składek członkowskich.

§4 ZASADY OGÓLNE PROWADZENIA ZAJĘĆ PRZEZ AKADEMIĘ

 

1) Zajęcia odbywają się w salach tanecznych Akademii przy ul. Grunwaldzkiej 59, w Jaworznie (Galeria Galena, lokal 257).

2) Zajęcia są prowadzone w ustalanych przez Akademię grupach. Zajęcia mogą się również odbywać w formie solówek,                 duetów, mini formacji i formacji lub lekcji indywidualnych.

3) Zajęcia odbywają się wg ustalanego przez Akademię harmonogramu publikowanego na portalu ActiveNow. W wyjątkowych     sytuacjach Akademia ma prawo odwołać zajęcia, zmienić ich termin, zorganizować zastępstwo za instruktora oraz miejsce     prowadzenia zajęć (łącznie z przeprowadzeniem zajęć w formie on-line). W przypadku odwołania zajęć lub zmiany miejsca         ich prowadzenia Akademia poinformuje Uczestników poprzez stronę Akademii na                                                                                           Facebooku: https://www.facebook.com/elitetaniec oraz smsowy przez portal ActiveNow.

4) Harmonogram jest przygotowywany przez Akademię na każdy sezon trwający od września danego roku do czerwca roku            następnego.

5) W przypadku, gdy zajęcia nie odbyły się z winy Akademii, dopuszcza się sytuację „odrobienia” zajęć w innym terminie,                    wskazanym przez Akademię.

6) Każdy Uczestnik Akademii może odrobić pojedyncze zajęcia, na których nie będzie obecny, pod warunkiem oznaczenia              nieobecności w systemie ActiveNow, najpóźniej na 120 minut przed rozpoczęciem zajęć. Uczestnik może zgłosić                          nieobecność raz w danym miesiącu (nie dotyczy grup reprezentacyjnych Elite Team). 

7) Pozostałe zajęcia, na których uczestnik był nie obecny, nie przechodzą na następny miesiąc.

8) Zajęcia, które przepadają nie z winy Stowarzyszenia, takie jak wolne ustawowo dni: święta państwowe i kościelne, ferie             zimowe oraz przerwy świąteczne, nie będą odrabiane oraz nie będzie zwracana i odliczana składka.

9) Jakakolwiek nieobecność członka na zajęciach np. spowodowana chorobą lub przypadkiem losowym nie zwalnia członka         z obowiązku miesięcznego opłacania składki.

10) Akademia prowadzi zajęcia w grupach: Open Class, Elite Team. Akademia prowadzi także zajęcia indywidualne z baletu,              choreografii lub z wybranej techniki.

11) O przynależności do poszczególnych zajęć Open Class decyduje Akademia, biorąc pod uwagę: stopień zaawansowania,              wiek i preferencje Uczestnika.

12) O przynależności do grup reprezentacji Elite Team, decyduje Akademia, biorąc pod uwagę: stopień zaawansowania                    tancerza, pracowitość, obecności na zajęciach i warsztatach, oraz wiek. Nabór do grup reprezentacyjnych odbywa się na          podstawie castingów przeprowadzanych przez Akademię. Castingi odbywają się dwa razy w danym roku (w czerwcu i                  uzupełniający we wrześniu, przed rozpoczęciem nowego sezonu). Akademia może w drodze indywidualnej oceny zaprosić        Uczestnika do reprezentacji w trakcie trwania sezonu.

13) W przypadku wprowadzenia stanu wyjątkowego w kraju (np. pandemii), Akademia przechodzi na system ON-LINE                           prowadzenia zajęć.

 

 

§5 POSTANOWIENIA DODATKOWE DOTYCZĄCE OPEN CLASS (GRUP OTWARTYCH)

 

1) W ramach grupy OPEN CLASS odbywają się zajęcia:

 • Modern Jazz;

 • Taniec Klasyczny (Balet);

 • Akrobatyka;

 • Gimnastyka Artystyczna;

 • Akademia Malucha;

 • Hip Hop;

 • Break Dance;

 • Latino Dance;

 • High Heels;

 • Pilates;

 • Dance Fitness.

2) Akademia zastrzega prawo do likwidacji określonych Open Class, łączenia ich lub otwierania nowych, w zależności od ilości      osób w poszczególnych grupach.

3) Zajęcia w grupach Open Class rozpoczną się i trwać będą tak długo, jak długo ilość Uczestników na danych zajęciach                 będzie większa niż 10 osób.

4) Terminy i czas trwania zajęć określany jest w harmonogramie (grafiku) dostępnym na portalu ActiveNow.

5) Uczestnicy Open Class, co najmniej raz w roku wystąpią przed Opiekunami, a także innymi zaproszonymi gośćmi, w lekcji         pokazowej lub gali podsumowującej sezon.

6) Decyzja o składzie osobowym na dany pokaz taneczny należy do Instruktora danej grupy.

7) Udział w pokazie tanecznym (np. gala na koniec sezonu) może wiązać się z dodatkowymi opłatami, za obuwie lub stroje dla       Uczestników wybranymi przez Akademię. Zamówienia na obuwie lub stroje dokona Akademia lub zostanie podany link do         indywidualnego zamówienia, po  wcześniejszym poinformowaniu Uczestników / Opiekunów oraz braku sprzeciwu z ich               Strony wyrażonego w terminie 3 dni po wysłaniu informacji przez Akademię. O kroju, kolorze i zdobieniach stroju decyduje         instruktor.

8) Zniszczenie lub zgubienie stroju skutkuje koniecznością zakupu nowego kostiumu.

9) Uczniowie powołani przez Akademię do udziału w pokazie, zobowiązani są do stawienia się w wyznaczonym miejscu, o               wyznaczonym czasie i wzięcia w nim udziału. W przypadku niemożności stawienia się należy poinformować Akademię                 najpóźniej na miesiąc przed pokazem bądź w terminie podanym przy okazji informacji o wydarzeniu. Wyjątkiem są tzw. siła     wyższa i nagła choroba uczestnika pokazu tanecznego. 

10) Rekwizyty i stroje do tańca pozostają własnością Uczniów, którzy są za nie odpowiedzialni zarówno w trakcie normalnych      zajęć, jak i udziału w pokazach, konkurach i zawodach.

 

 

 

§6 POSTANOWIENIA DODATKOWE DOTYCZĄCE ELITE TEAM (GRUPY REPREZENTACYJNE)

1) Uczestnicy, co najmniej trzy razy w roku wezmą udział w konkursach tanecznych i wystąpią przed Opiekunami, a także               innymi zaproszonymi gośćmi w lekcji pokazowej lub gali podsumowującej sezon. O ile grupa dotrwa do drugiej części                   sezonu startowego (minimum 10 Uczestników).

2) Uczestnicy grup reprezentacji Elite Team zobowiązani są do wzięcia udziału w zimowych warsztatach / półkolonii Akademii     / dodatkowych treningach. Zapisy prowadzone będą za pośrednictwem portalu ActiveNow. Udział w zajęciach jest                       dodatkowo płatny.

3) Decyzja o składzie osobowym tancerzy na dany konkurs lub pokaz taneczny należy do Instruktora.

4) Uczniowie nie mogą przynależeć do innych grup tanecznych, brać udziału w konkursach i pokazach tanecznych solo, duet,      bądź w grupie, reprezentując inne kluby i szkoły, a o każdym ewentualnym występie powinni wcześniej powiadomić                      Akademię.

5) Uczniowie zobowiązani są do zgłaszania Akademii uczestnictwa w imprezach tanecznych, takich jak: warsztaty taneczne,        obozy itp. pod rygorem usunięcia z grupy.

6) Uczestnicy powołani przez Akademię do udziału w pokazie lub konkursie tanecznym, zobowiązani są do stawienia się w            wyznaczonym miejscu, o wyznaczonym czasie i wzięcia w nim udziału. Posiadaniu aktualnej legitymacji szkolnej. Podczas        konkursu do szatni mogą wchodzić jedynie tancerze pod opieką instruktora. W przypadku niemożności stawienia się                  należy poinformować Recepcję Elite najpóźniej na miesiąc przed pokazem / konkursem bądź w terminie podanym przy              okazji informacji o konkursie. Wyjątkiem są tzw. siła wyższa i nagła choroba uczestnika pokazu / konkursu tanecznego. W        takim przypadku opłata startowa nie zostanie zwrócona. Nienależyte wykonanie tego postanowienia może prowadzić do          usunięcia Uczestnika z grupy.

7) Każdy członek zespołu zobowiązany jest do systematycznej obecności na zajęciach. Natomiast w przypadku jej braku lub          spóźnienia - zgłaszania przez rodzica / opiekuna w bazie ActivNow, recepcji Akademii lub smsem, telefonicznie czy                      mailowo.

8) Uczestnicy zobowiązani są do zgłoszenia Recepcji Elite lub Instruktorowi dłuższych nieobecności, bądź ważnych                          wydarzeń z życia, np. zielona szkoła, Komunia Święta, które spowodują niesystematyczne uczęszczanie na zajęcia, w celu        zaplanowania konkursów tanecznych, w których reprezentacje lub zespoły będą brać udział. Zgłoszenia należy dokonać na      co najmniej miesiąc przed tym wydarzeniem.

9) Uczestnicy zobowiązani są do zachowania poufności informacji dotyczących strojów, choreografii i muzyki do układów              konkursowych i pokazowych. Nienależyte wykonanie tego postanowienia może prowadzić do usunięcia Uczestnika z                    grupy.

10) W przypadku usunięcia Uczestnika z grupy, opłata za miesiąc, w trakcie którego Uczestnik został usunięty nie podlega             zwrotowi.

11) Przynależność do reprezentacji wiąże się z dodatkowymi opłatami, za obuwie i/lub stroje, a także opłatę startowego,                   transportu oraz zakwaterowania. Zamówienia na obuwie lub stroje dokonane zostaną przez Akademię lub Akademia                   udostępni link do samodzielnego zamówienia, po wcześniejszym poinformowaniu Uczestników / Opiekunów oraz braku             sprzeciwu z ich Strony wyrażonego w terminie 3 dni po wysłaniu informacji przez Akademię. O kroju, kolorze i zdobieniach         stroju decyduje instruktor. Rekwizyty i stroje do tańca pozostają własnością Uczniów, którzy są za nie odpowiedzialni                 zarówno w trakcie normalnych zajęć, jak i udziału w pokazach, konkurach i zawodach.

12) Podczas treningów obowiązuje strój sportowy/taneczny:

 • Taniec Klasyczny – czarne body, rajstopy, baletki (materiałowe), kok

 • Modern Jazz / Akrobatyka / Gimnastyka – wygodny strój sportowy, najlepiej dopasowany w czarnym kolorze, dobrze spięte włosy, obciążniki

 

§7 POSTANOWIENIA DODATKOWE DOTYCZĄCE ZAJĘĆ INDYWIDUALNYCH

1) Akademia prowadzi zapisy na zajęcia indywidualne z baletu, choreografii lub z techniki.

2) Karnety na zajęcia są imienne i nie ma możliwości zmiany ich właściciela.

3) Karnet dostępny jest w opcji na 4 wejścia po 60 min.

4) Istnieje możliwość zakupu karnetu wspólnego dla dwóch/trzech Uczestników w zakresie zajęć indywidualnych z                            choreografii i baletu.

 

§8 POSTANOWIENIA DODATKOWE DOTYCZĄCE TRENINGÓW SOLO, DUETÓW I MINI FORMACJI 

 

1) Każdy uczestnik grup reprezentacyjnych ma możliwość otrzymania nominacji do składu mini formacji, na podstawie                    widocznego zaangażowania oraz opanowanych umiejętności tanecznych i technicznych.

2) Każdy uczestnik grup reprezentacyjnych, posiadający Członkostw Zobowiązujące i z przynajmniej rocznym                                     doświadczeniem w grupie reprezentacyjnej ma możliwość zgłosić się do solówki lub duetu. Ostateczną decyzję o jej                    otrzymaniu podejmuje Instruktor.

3) Uczestnik dodatkowych zajęć solo / duet może wybrać pojedyncze lekcje lub pakiet 10 godzin.

4) Opłaty za zajęcia solo / duetu powinny być dokonane przed rozpoczęciem lekcji (najpóźniej 24h przed pierwszym                            treningiem), natomiast mini formacji jednorazowo do 10.09 lub w 3 ratach do 10 listopada 2024.

5) Opiekun / Rodzic zobowiązuje się do potwierdzenia obecności lub jej braku w aplikacji ActivNow / SMS-em, do trzech dni          po otrzymaniu informacji o wyznaczonym terminie i godzinie lekcji.

6) Informacja braku możliwości wzięcia udziału w treningu należy przekazać najpóźniej na dzień przed umówionym terminem      (24h), a w nagłych przypadkach na numer instruktora, żeby lekcja nie przepadła.

7) W przypadku braku potwierdzenia, że uczestnik nie będzie obecny na treningu, opiekun jest zobowiązany do pokrycia                opłaty za lekcje lub zostanie odliczona od wykupionego pakietu.

 

 

 

§9 ZASADY OBOWIĄZUJĄZE W TRAKCIE ZAJĘĆ

 

1) Na salę taneczną można wejść tylko w obuwiu zmiennym. Na treningach High Heels czy Latino Dance należy mieć                       “nakładkę” na obcasy.

2) Podczas zajęć mogą przebywać tylko Uczestnicy danej grupy oraz instruktor – pozostałe osoby tylko za pozwoleniem                  instruktora.

3) W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

4) Ze względów higieny i bezpieczeństwa zabrania się wnoszenia na salę, do szatni ciepłych napojów oraz jedzenia.

5) Na salach tanecznych Uczestnik nie powinien korzystać z telefonu komórkowego, chyba że uzyskał wcześniej zgodę                    instruktora.

6) Uczestnicy / Opiekunowie przebywający w salach Akademii zobowiązani są do zachowania czystości oraz poszanowania            mienia Akademii.

7) Akademia udostępnia Uczestnikom szatnię. 

8) Akademia nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie obiektu, w którym są prowadzone zajęcia,                wliczając w to szatnię.

9) W sprawach nieuregulowanych powyższymi postanowieniami decyzje dotyczące zasad obowiązujących w trakcie zajęć            podejmuje instruktor bądź członkowie zarządu Stowarzyszenia prowadzącego Akademię.

10) W czasie zajęć ćwiczący ściśle wykonują polecenia prowadzącego. Opuszczenie Sali możliwe jest tylko po uprzednim               zgłoszeniu instruktorowi.

11) Instruktor prowadzący zajęcia ma prawo usunąć z nich Ucznia, który uporczywie narusza przepisy regulaminu lub nie                 wykonuje poleceń instruktora.

12) W przypadku usunięcia uczestnika z zajęć, nie otrzymuje zwrotu wpłaconych składek i opłat.

13) Uczestnik znajduje się pod opieką trenera tylko podczas zajęć. Opiekun prawny uczestnika zobowiązany jest do                             punktualnego przyprowadzania i odbierania niepełnoletniego z zajęć.

14) Uczestnik Akademii wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji.

 

 

§10 PRAWA I OBOWĄZKI UCZESTNIKÓW / OPIEKUNÓW

 

1) Uczestnicy / Opiekunowie zobowiązani są do:

 • wypełniania obowiązków statutowych Stowarzyszenia;

 • przestrzegania regulaminu Akademii;

 • systematycznego wnoszenia opłat za zajęcia zgodnie z ustaleniami oraz uczestniczenia w zajęciach zgodnie z ustalonym harmonogramem;

 • dbania o czystość́ na terenie Akademii i przed budynkiem Akademii, w którym odbywają się zajęcia;

 • przebywania na Sali ćwiczeń wyłącznie w obecności lub za zgodą instruktora;

 • pokrywania szkód w mieniu Akademii spowodowanych przez siebie lub Uczestnika (jeśli jest niepełnoletni) z winy umyślnej lub nieumyślnej;

 • przestrzegania i wykonywania poleceń instruktorów;

 • powiadomienia instruktora o złym stanie zdrowia lub kontuzji przed rozpoczęciem zajęć, a kontuzje wynikłe w trakcie zajęć niezwłocznie zgłosić instruktorowi;

 • stałego interesowania się wynikami i zachowaniem swojego dziecka poprzez systematyczne uczestniczenie w zebraniach i konsultacjach organizowanych przez Akademię;

 • śledzenia informacji publikowanych przez Akademię na portalu ActiveNow;

 • współpracy z kadrą instruktorów i pozostałymi pracownikami Akademii;

 • dbania o dobre imię Akademii;

 • bieżącej aktualizacji danych kontaktowych na koncie ActiveNow oraz w Deklaracji Członkowskiej;

 • utrzymania w poufności materiałów szkoleniowych Akademii;

 • niewykorzystywania poznanych układów choreograficznych (lub ich fragmentów) w pokazach zewnętrznych, występach, publicznych prezentacjach, innych szkołach tańca - bez zgody Akademii;

 • niepublikowania zdjęć lub nagrań video z zajęć w Akademii, bez wcześniejszej zgody Akademii.

 • Uczniowie mają obowiązek zgłaszania i uzgodnienia z trenerem lub instruktorem występów odbywających się poza Akademią.

 • Uczniowie mogą uczestniczyć w festiwalach, przeglądach, konkursach i zawodach organizowanych poza siedzibą Akademii wyłącznie za zgodą trenera lub instruktora.

 • Opiekun nie ma prawa proponować instruktorom Akademii lekcji prywatnych bez wiedzy i pisemnej zgody Akademii.

 • Opiekun prawny uczestnika zobowiązany jest do punktualnego przyprowadzania i odbierania niepełnoletniego z zajęć. Uczestnik znajduje się pod opieką trenera tylko podczas zajęć.

 

 

​§11 ZGŁASZANIE I ROZPATRYWANIE REKLAMACJI

 

1) Każdej osobie korzystającej ze Strony przysługuje prawo wniesienia reklamacji. Wszystkie reklamacje, uwagi i zastrzeżenia     możecie kierować na adres: akademiatanca.elite@gmail.com.

2) Reklamacja powinna zawierać:

 • Twoje imię oraz adres e-mail, dokładny opis i powód reklamacji,

 • Twoje żądania, propozycje i wnioski.

​3) Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni.

4) Odpowiedzi na reklamację udzielamy drogą mailową.

​§12 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1) Akademia jest administratorem danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych (RODO i inne). Informacje o       zasadach przetwarzania danych przez Usługodawcę zawarte zostały w Polityce Prywatności dostępnej pod                                       adresem: www.elitetaniec.pl/dokumenty.

bottom of page