top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI

(RODO)

            Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. RODO, na podstawie art. 13 ust. 1-3 informujemy, że:

 

​1. Administratorem Pana / Pani / małoletniego danych osobowych są:

 

  • Stowarzyszenie Akademia Tańca i Gimnastyki ELITE z siedzibą w Jaworznie 

         (43-600) przy ulicy Świętej Barbary 1A, Nr KRS: 0000699797, NIP: 6342914976, REGON: 368870470.

  • Akademia Tańca ELITE Martyna Klimaj z siedzibą w Jaworznie (43-600) przy ulicy Świętej Barbary 1A, NIP: 6321964710, 

 

w treści klauzuli zwanym Akademią

 

Z administratorem można się skontaktować pod podanym adresem siedziby lub w sposób podany na stronie www.elitetaniec.pl .

 

2. Kategorie, cel i zakres przetwarzania danych:

 

a)  W celu realizacji wymogów ustawowych, Administrator dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

b)  Przetwarzanie danych, zgodnych z art. 6 RODO, jest niezbędne Akademii do celu:

 

  • organizacji i prowadzenia zajęć tanecznych, gimnastycznych i akrobatycznych, na które uczęszcza Pana / Pani / Dziecko;

  • wykorzystania za Państwa zgodą materiałów zdjęciowych lub filmowych Państwa / Państwa dziecka w celach promocji Akademii;

  • wykonania przez Administratora obowiązków prawnych względem instytucji państwowych w związku z członkostwem Państwa / Dziecka w Stowarzyszeniu.

  • windykacyjnych, upominawczych lub egzekucyjnych, w sytuacjach braku wywiązania się przez Państwa z zobowiązań na rzecz Administratora lub opóźnień w płatnościach. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w tym celu uważamy za nasz tzw. Prawnie uzasadniony interes.

  • bezpośredniego poinformowania przedstawiciela prawnego małoletniego, o zdarzeniu, w którym uczestniczył małoletni, np. kontuzja podczas zajęć, odwołaniu zajęć, przełożeniu zajęć.

c)  Dane osobowe Pana/Pani/małoletniego dziecka są pozyskane w procesie wykonywania czynności związanych z wykonaniem umowy podczas rejestracji i/lub oddanie przez przedstawiciela prawnego uzupełnionej deklaracji uczestnictwa małoletniego dziecka, w organizowanych przez ELITE zajęciach, a także przez uczestnictwo ELITE w zajęciach, zawodach, konkursach organizowanych przez inne jednostki organizacyjne.

 

3. Okres przechowywania danych osobowych:


a)  Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania stosunku prawnego (członkostwa w Stowarzyszeniu), a po jego zakończeniu przez 6 lat w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, na czas zgodny z obowiązującymi przepisami, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora, do cofnięcia zgody przez stronę umowy.

b)  Po cofnięciu zgody lub wyrażeniu sprzeciwu, dane osobowe nie będą więcej przetwarzane w celu, w którym zostały przekazane, przez czas odpowiadający okresowi przedawnieniu roszczeń, jakie może podnosić Administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora danych.

 

4. Kategorie podmiotów, którym może zostać udostępnione, powierzone przetworzenie danych:

 

a)  W przypadku uczestnictwa w konkurencjach tanecznych organizowanych przez osoby trzecie, dane osobowe zostaną powierzone do przetwarzania danych, dla zrealizowania celu konkurencji.

b)  Dane mogą być też udostępnione organom administracji publicznej w przypadkach prawnie uzasadnionych.  

 

5. Prawa osoby, której dane dotyczą:

 

a)  Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania swoich danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

            Równocześnie informujemy, że od dnia 25 maja 2018 obowiązuje zmieniony regulamin i polityka prywatności  dostosowana do przepisów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

bottom of page